• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חישוב רווח הון ריאלי בניירות ערך נקובים במט"ח

החושב

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/4/19
הודעות
312
דירוג
272
מפעם לפעם עולה בפורום הטרוניה על כך שרווח ההון בניירות ערך במט"ח מחושב נומינלית (כאשר שער הדולר משש כ"מדד", ותחסכו לי חבריי את הויכוח הלשוני מה זה בדיוק נומינלי או ריאלי) במקום רווח הון מניירות בשקלים המחושב ריאלית לפי המדד, מצב שנותן יתרון מסויים לקרנות הישראליות ושברור כי הינו "עיוות היסטורי".

לאחרונה נתקלתי בפסק דין מעניין בנושא, ושלדעתי יכול לתת פתרון לבעיה הזו. בפסק הדין: https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17010380-Z08.htm, נקבע כי חברה משפחתית תמוסה על ניירות ערך במט"ח לפי המדד וזאת למרות שהכנסה זו תיוחס ישירות לבעלי המניות (החברה "שקופה" לצרכי מס).

על כן נדמה, שעבור מי שהסכומים מספיק גדולים המצדיקים הוצאות של החזקת חברה (ולמי שלא, אז ממילא הבעיה פחותה יחסית), אפשר פשוט להחזיק את ניירות הערך על ידי חברה משפחתית וכך לקבל מיסוי ריאלי על קרנות אמריקניות או איריות. יתרון נוסף זה שאחזקה בצורה זו תהיה מוגנת ממס עיזבון אמריקני.

תכנון מס מעניין יותר, לחברי הפורום המוכרים את הקרנות רק בשלב בו הגיעו לגיל פרישה, הינו להחזיק בניירות כיחיד (כדי לחסוך עלויות ניהול חברה) ומספר שנים לפני הפרישה לפתוח חברה משפחתית ולהעביר אליה את הניירות ללא תמורה ולאחר מספר שנים למוכרם. אדגיש, כי מכיוון שמדובר בפסק דין חדש, אינני מכיר פסק דין על תכנון המס הספציפי הזה, וכמובן שייתכן שרשות המיסים תפעיל את סעיף 86 וכדו'.

האזהרה הרגילה כי אינני עו"ד (עדיין) ואינני רו"ח, יועץ מס, יועץ השקעות וכו' ואין לראות בדברים משום יעוץ, המלצה וכו'.
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,012
על כן נדמה, שעבור מי שהסכומים מספיק גדולים המצדיקים הוצאות של החזקת חברה (ולמי שלא, אז ממילא הבעיה פחותה יחסית), אפשר פשוט להחזיק את ניירות הערך על ידי חברה משפחתית וכך לקבל מיסוי ריאלי על קרנות אמריקניות או איריות. יתרון נוסף זה שאחזקה בצורה זו תהיה מוגנת ממס עיזבון אמריקני.
מה לגביי חברת אחזקות?
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,799
דירוג
23,133
מה לגביי חברת אחזקות?
אין הגדרה בחוק לחברת אחזקות, אין כזה דבר, חברת אחזקות זו חברה רגילה לכל דבר ועניין.
בכל מקרה בהנחה שהחברה ישראלית אז היא מגינה עליך ממס ירושה, זה בדיוק מה שהקרנות האיריות עושות רק שהם באירלנד ולא בישראל.
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,012
אין הגדרה בחוק לחברת אחזקות
דווקא יש
"חברת החזקות ישראלית" – חברה שהתקיימו בה התנאים המזכים האמורים בסעיף
67ג(א);
סעיף 67ג(א) אומר:
(א) חברת החזקות ישראלית היא חברה שהתקיימו בה כל התנאים האלה (בפרק זה – התנאים המזכים):

(1) היא התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד;

(2) היא אינה חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק החברות, ואינה מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

(3) היא אינה חברה משפחתית שחלות עליה הוראות סעיף 64א, ואינה חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1;

(4) לא חלו בהתאגדותה הוראות חלק ה2, ולא חלו בהעברת נכס אליה הוראות החלק האמור או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין;

(5) במשך 300 ימים או יותר בכל שנת מס, החל משנת המס שלאחר השנה שבה התאגדה, התקיימו שני אלה:

(א) המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, לא פחת מ-50 מיליון שקלים חדשים;

(ב) המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, הוא 75% או יותר מהמחיר המקורי של כלל נכסיה, לרבות יתרת ההלוואות שנתנה לחברות מוחזקות;

(תיקון מס' 242) תשע"ז-2017

(6) לא היתה לה הכנסה לפי סעיף 2(1), למעט הכנסה בעבור שירותים שנתנה לחברה המוחזקת;

(7) בחרה שהוראות פרק זה יחולו עליה בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה ושנמסרה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום התאגדותה.

וההטבות המיסויות שלה הן כדלקמן:
ה. (א) חברת החזקות ישראלית תהיה פטורה ממס על כל אלה:

(1) רווח הון במכירת מניה מזכה;

(2) דיבידנד שקיבלה בשל מניה מזכה, אם חולק במהלך תקופה שלא פחתה מ-12 חודשים רצופים שבה היתה חברת ההחזקות הישראלית בעלת מניות מהותית בחברה המוחזקת;

(3) ריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל;

(4) ריבית והפרשי הצמדה שקיבלה ממוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.

(ב) לא יינתן זיכוי בשל מסי חוץ על הכנסה פטורה ממס לפי הוראות סעיף קטן (א).

(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע פטור ממס לריבית שקיבלה חברת החזקות ישראלית מחברה מוחזקת אם הריבית שולמה במהלך תקופה שקבע ובשיעור ריבית שקבע, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע.
ולכן שאלתי
מה דעתך?
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,799
דירוג
23,133
ולכן שאלתי
מה דעתך?
קודם כל I STAND CORRECTED.
שנית דעתי זהה, חברה לא יכולה למות לפיכך אינה כפופה למס ירושה במדינה זרה.
כמובן שהמדינה הזרה אינה מכירה בהגדרה החוקית "לחברת אחזקות" ישראלית והיא תשלם מס ככל חברה זרה אחרת.
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,012
קודם כל I STAND CORRECTED.
שנית דעתי זהה, חברה לא יכולה למות לפיכך אינה כפופה למס ירושה במדינה זרה.
כמובן שהמדינה הזרה אינה מכירה בהגדרה החוקית "לחברת אחזקות" ישראלית והיא תשלם מס ככל חברה זרה אחרת.
אני לא טענתי לגביי הירושה
אני בכל מקרה מקים חברה שתמות אחריי :)
 

דן ג.

משתמש ותיק
הצטרף ב
20/3/17
הודעות
965
דירוג
673
ולכן שאלתי
מה דעתך?
לגבי מה אתה שואל? חישוב ריאלי ברווחי הון?
לא רואה מדוע שזה יהיה שונה מכל חברה אחרת. כל הדיון בפסד היה בגלל שבמשפחתית יש עירוב מסויים בין מיסוי חברות ליחיד. כאן זה מס חברות לגמרי.
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,012
לגבי מה אתה שואל? חישוב ריאלי ברווחי הון?
לא רואה מדוע שזה יהיה שונה מכל חברה אחרת. כל הדיון בפסד היה בגלל שבמשפחתית יש עירוב מסויים בין מיסוי חברות ליחיד. כאן זה מס חברות לגמרי.
יש משהו בחברת אחזקות שהופך את הבעלים גם ל"שקוף", לא?
דיבידנד רעיוני (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

67ז. (א) תושב ישראל שהיה בתום שנת המס בעל מניות, במישרין או בעקיפין, בחברת החזקות ישראלית, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד, בתום שנת המס, את חלקו היחסי ברווחים שלא חולקו, והוא יחויב במס על רווחים אלה כאמור בסעיף 67ו(ב).

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעל מניות שהיה בעל מניות בעקיפין בחברת החזקות ישראלית באמצעות בעל מניות תושב ישראל אחר, אם חלו על בעל המניות האחר הוראות סעיף קטן (א), וזאת לגבי החלק ברווחים שלא חולקו שעליו חויב בעל המניות האחר במס לפי סעיף קטן (א).

(ג) קיבל בעל מניות תושב ישראל דיבידנד שמקורו, במישרין או בעקיפין, בהכנסותיה של חברת החזקות ישראלית, לא יחויב הדיבידנד במס אם שולם בשלו מס לפי הוראות סעיף קטן (א) על ידיו או על ידי מי שממנו קיבל את המניות במכירה פטורה ממס או בהורשה; קוזז הפסד כנגד הכנסה כאמור בסעיף קטן (א), יראו לענין סעיף קטן זה, כאילו שולם על הכנסה שקוזזה כאמור מס לפי סעיף קטן (א).
אני מתייחס למה שציטטתי
זה מה שלא ברור לי, איך מייחסים את אותם רווחים של אותה חברת החזקות בחלוקה
 

דן ג.

משתמש ותיק
הצטרף ב
20/3/17
הודעות
965
דירוג
673
יש משהו בחברת אחזקות שהופך את הבעלים גם ל"שקוף", לא?

אני מתייחס למה שציטטתי
זה מה שלא ברור לי, איך מייחסים את אותם רווחים של אותה חברת החזקות בחלוקה
לא מתמצא בזה בכלל. אבל כל מה שכתוב, זה שיש חלוקת דיבידנד רעיוני במקרים מסויימים. אז חישוב הרווח, והמיסוי עליו הוא תמיד ברמת החברה. אצל היחיד יש רק דיבידנים ואף פעם רווח הון. סהכ ממוסים על דיבידנד גם כשלא חולק עדיין.
 

החושב

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/4/19
הודעות
312
דירוג
272
מה לגביי חברת אחזקות?

זאת שאלה טובה, אבל לא חושב שהתשובה ממש רלוונטית אלינו. ראשית מי שמתקיים אצלו תנאי 5(א), קרי יש לו תיק השקעות מעל 50 מיליון, לא מתייעץ, על פי רוב, בפורום הזה, אלא במשרד גדול שיכול לתת לו אפשרויות תכנון מס הרבה יותר טובות.
שנית, הפטור רלוונטי רק ל"מניה מזכה" שמוגדרת כ"חלק מ"חבילת מניות" שבעצמה מוגדרת כ: "חבילת מניות" – מניות בחברה מוחזקת המקנות זכות לרווחים בשיעור של 10% לפחות, ואשר הוחזקו בידי חברת החזקות ישראלית במשך 12 חודשים רצופים לפחות;
מעטים המשקיעים שיש להם 10% מאיזה שהיא חברה ציבורית בארצות הברית, משקיעים פסיביים כמו בפורום המפזרים את השקעותיהם על פני כל השוק ומחזיקים ב10% מחברה כל שהיא מעטים אף יותר (לדעתי סכומם הינו מספר שאסור לחלק בו), שכן זה אומר שהם מחזיקים ב10% מהשוק העולמי וממילא עשירים כמו קורח.

ייתכן ואפשר לחשוב על מבנה מורכב יותר של חברת אחזקות ישראלית המחזיקה חברות פרטיות זרות, המחזיקות בתורן בקרנות מדדיות, אבל זה כבר מבנה מורכב הרבה יותר, שאין שום סיבה לערוך אותו לפני שיש כמה עשרות מיליונים טובים, ובכל מקרה, זה סיפור שדורש עו"ד מיסים מומחה.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
deussex חישוב סכום הפרישה עם מס רווח הון פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 11
amikal רווח ריאלי (עם התחשבות באינפלציה) בפדיון פוליסת חיסכון לצורך חישוב מס רווחי הון מיסים 14
I שאלה אופן חישוב רווח בתיק שוקולד מריר שוק ההון 7
nicepo1 חישוב רווח ברוקר זר שוק ההון 4
G חישוב רווח (או שלא) ממק"מ שוק ההון 4
Chase חישוב רווח ממכירת תעודת סל שוק ההון 2
ב חישוב רווח/הפסד תיק השקעות שוק ההון 1
E חישוב עלות רכישת מניות זרות בשקלים ומיסוי מיסים 11
י מיטב דש - טעויות חישוב? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
א חישוב פקודת LMT שוק ההון 1
B חישוב החזר מקסימלי למשכנתא - דירה רשומה על שם בן זוג יחיד נדל"ן 1
C חישוב קיצור חודשים במשכנתא עבור פרעון חלקי נדל"ן 0
י חישוב ריבית דריבית באקסל אוף טופיק 4
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
I מעבר מביטוח מנהלים - חישוב מקדמים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
G חישוב חיסכון לטווח הארוך מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 8
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
E חישוב חסכונות קצרי טווח דינמי (הוצאות עתידיות צפויות) מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
unrealx עוד אשכול על אופציות: חישוב שווי אוף טופיק 1
M האם בונוס שנתי נלקח בחשבון לצורך חישוב יכולת החזר משכנתא? נדל"ן 9
A חישוב נתח יחסי של קרנות לעומת המדד העולמי והשוואה של 2 קרנות שוק ההון 19
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
1337justme חישוב נפרד לזוג נשוי בגיל פרישה מיסים 10
D שינוי שיטת חישוב (מ-LIFO ל-FIFO) בדו״חות של IB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 8
L חישוב קרן השתלמות ל-40 שנים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 15
S חישוב מסלול השקעות לשנים הקרובות שוק ההון 11
M שאלה לגבי חישוב מצבי בתיק ההשקעות. שוק ההון 3
I חישוב החזר מס לשכיר במעבר בין שתי עבודות מיסים 4
Fitch חישוב סכום משיכה פטור מקופ"ג אחרי "קיבוע זכויות" פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 10
M חישוב כדאיות מכירת RSUs פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 88
S פירוט חישוב מס רווחי הון באורדרנט שוק ההון 1
י חישוב שנת המס שוק ההון 0
B חישוב תשואת דיבידנד בתעודות סל במט"ח שוק ההון 12
I חישוב משיכה מקסימאלית ללא פגיעה בקרן בהינתן אחוז ריבית שוק ההון 0
1 חישוב התשואה של מדד S&P 500 NTR כשההשקעה היא בשקלים שוק ההון 15
G חישוב מח"מ של משכנתא שוק ההון 0
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
G חישוב תוצאה באגח..שאלת הבנה לימודית שוק ההון 1
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
H חישוב רכישות לאיזון תיק עם כסף חדש בלבד שוק ההון 10
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
י חישוב סכום נזיל של קרן השתלמות שוק ההון 3
J עוסק פטור בעסק בדיגיטל- חישוב מיסים עצמי מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 8
E חישוב ביטוח לאומי/מס בריאות כמס על הכנסה לצורכי מיסוי של ארה״ב מיסים 3
A בלאקרוק חישוב השער האמיתי שוק ההון 3
J חישוב מס ,גריעת הפסדים- ממס לתשלום על רווחים שוק ההון 5
Liron2035 טוב זה כבר מסקרן: שגיאת חישוב, השוק עלה. הבורסה נסגרה ונמצאה השגיאה..מה יקרה ביום שני? שוק ההון 22
ה חישוב הכנסה מריבית בפוליסת חיסכון מיסים 2
G עזרה לגבי חישוב תשומות בנייה נדל"ן 13
R שער החליפין בקניית ומכירת מניות לצורכי חישוב מס - נקבע ברגע הרכישה\מכירה? שוק ההון 4

נושאים דומים

למעלה