• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

הלוואות עמית לעמית בארץ

האם אתם מרוצים מהלוואות p2p

 • השקעתי ב eloan וכן

  הצבעות: 1 0.3%
 • השקעתי ב eloan ולא

  הצבעות: 28 9.3%
 • השקעתי בטריאה וכן

  הצבעות: 31 10.3%
 • השקעתי בטריאה ולא

  הצבעות: 12 4.0%
 • השקעתי בבלנדר וכן

  הצבעות: 8 2.7%
 • השקעתי בבלנדר ולא

  הצבעות: 13 4.3%
 • השקעתי ב btb וכן

  הצבעות: 21 7.0%
 • השקעתי ב btb ולא

  הצבעות: 11 3.7%
 • השקעתי באחר וכן

  הצבעות: 4 1.3%
 • השקעתי באחר ולא

  הצבעות: 0 0.0%
 • לא השקעתי ושוקל בחיוב

  הצבעות: 66 22.0%
 • לא השקעתי ולא מתכנן

  הצבעות: 140 46.7%

 • סך הכל מצביעים
  300

וינסנט

משתמש רגיל
הצטרף ב
12/9/21
הודעות
287
דירוג
206
אני בטוח שיש, תקרא את התשקיף.
תודה אורי. האזכור היחיד הרלוונטי (לדעתי) בתשקיף מדבר על תקופת חסימה:
"ביחס לכל רכישה של יחידות השתתפות בנות פדיון – תקופה שתחילתה במועד הרכישה, וסיומה תשעה חודשים לאחר מכן."
זה המצב הסטנדרטי שאני מכיר.

מצאתי שב-2/3/2023, בעקבות הקשיים והבקשות הגוברות לפדיון הקרן הוציאה עדכון ביחס לאופן פדיון יחידות ההשתתפות בנות פדיון של השותפות. נכתב שם בין היתר כי:
"מתוך ראיית טובת כלל המשקיעים בשותפות ולאור תנאי השוק, חוסר הוודאות בדבר מגבלות ויכולת גיוס כספים מהציבור, הגידול במגמת היקף בקשות הפדיון ובשים לב להערכות השותפות בדבר יתרות המזומנים הצפויות, החליט דירקטוריון השותף הכללי ביחס לבקשות פדיון שהתקבלו במהלך תקופת מנגנון הפדיון בנכסים, כהגדרתו לעיל, להפעיל מנגנון פדיון בנכסים בהתאם להוראות סעיף 9.2.4 להסכם השותפות (אשר יבוצע ויחול ביחס לכל בקשות הפדיון שיתקבלו בידי השותף הכללי במהלך תקופת מנגנון הפדיון בנכסים, ואשר לא יבוטלו בהתאם להוראות סעיף 3.3 להלן)"
זה רלוונטי עבור מבקשי פדיון החל מ-1/2/2023.

יש שם גם סעיפים שמדברים על קביעת הרכב הנכסים שישמשו לפדיון יחידות ההשתתפות ופתיחת חשבון צל ממנו יבוצעו התשלומים. מה שמטריד זה שהם מציינים שלמבקשים את הפדיון במזומן בלבד ולא בנכסים אחרים עלולים להיגרם הפסדים משמעותיים. ההתייחסות ל"נכסים אחרים" מופיעה בהסכם השותפות...

לפי סעיף 9.2.4. בהסכם השותפות:
"תשלום סכום הפדיון הסופי יעשה ככלל במזומן, ואולם, רשאי השותף הכללי במקרים חריגים לקבוע (לרבות בהתחשב ביכולת השותפות לממש את נכסיה) כי תשלום סכום הפדיון הסופי יעשה, כולו או חלקו, בנכסים אחרים, והכל כפי שיקבע השותף הכללי, בהתאם לשיקול דעתו הסביר ובתנאים כפי שייקבע (לרבות בקשר עם אופן ביצוע פדיון כאמור) והמשקיע יישא בכל העלויות הנובעות מכך, לרבות מסים. למרות האמור בסעיף 8.2.4 זה, ככל שיודיע הפודה, מראש ובכתב עובר ליום הפדיון המבוקש, כי הוא מתנגד לתשלום סכום הפדיון הסופי (כולו או חלקו) שלא במזומן, יפעל השותף הכללי כמיטב יכולתו על מנת שהפודה יקבל את סכום הפדיון הסופי (כולו או חלקו, בהתאם לבקשתו של הפודה) במזומן, בניכוי כל הפסד אשר יגרם לשותפות או למשקיעים בשל ביצוע הפדיון במזומן כאמור. במקרה של תשלום סכום הפדיון הסופי כולו או חלקו בנכסים אחרים שאינם מזומן, יגבו דמי ההצלחה ע"י השותף הכללי אף הם בנכסים שאינם במזומן."

לא מובן לי מה זה אומר "נכסים אחרים" ולא מצאתי אזכור לאופציות ש- @yoni111 ציין שהציעו לו בתור מבקש פדיון לאחר 1/2/2023, אבל אני מקווה שכל זה עוזר למישהו להבין את המצב הנוכחי של הקרן.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
19,693
דירוג
27,955
לא מובן לי מה זה אומר "נכסים אחרים" ולא מצאתי אזכור לאופציות ש- @yoni111 ציין שהציעו לו בתור מבקש פדיון לאחר 1/2/2023, אבל אני מקווה שכל זה עוזר למישהו להבין את המצב הנוכחי של הקרן.
נכסים אחרים זה אומר הנכסים שהקרן מחזיקה, לא הציעו את זה כי הם לא חייבים וזה לא ממש פרקטי.
אבל אני מקווה שכל זה עוזר למישהו להבין את המצב הנוכחי של הקרן.
אני מסיק (אבל לא יודע!) שהם בבעיה דומה של הבנקים בארה"ב, הם קנו אג"חים באחזקה לפדיון בתשואה נמוכה אבל ערך האג"חים האלה ירד בעוד הם משוערכים גבוה יותר בספרים.
אם הם ימכרו בשווי שוק הקרן עצמה תספוג הפסדים ואולי יצטרכו לשערך את האג"ח הנוכחי בשווי נמוך יותר מה שעוד יותר יפגע במי שנשאר בקרן.
אם הם יפזרו את ההחזר ל20 חודשים הם יוכלו לא למכור אג"חים כלל אולי וההחזר יגיע מהריבית השוטפת של האג"חים.

הכל ספקולציה שלי.
 

וינסנט

משתמש רגיל
הצטרף ב
12/9/21
הודעות
287
דירוג
206
נכסים אחרים זה אומר הנכסים שהקרן מחזיקה, לא הציעו את זה כי הם לא חייבים וזה לא ממש פרקטי.
דווקא העדכון האחרון ממרץ מדבר על פדיון באמצעות נכסים אחרים כמעין default חדש שלהם (החל מפברואר 2023), ומי שמבקש פדיון מלא צריך להביע במפורש התנגדות לפדיון בנכסים ובקשה לפדיון במזומן בלבד, אלא שלא מובן לי באיזה סוג של נכסים מדובר...

לפי סעיף 3.4 בעדכון:
"התנגדות מחזיק לפדיון בנכסים: מחזיק יחידות השתתפות בנות פדיון אשר הגיש בקשת פדיון ובחר שלא להגיש הודעת ביטול כאמור בסעיף 3.3 לעיל, יהיה רשאי להודיע מראש ובכתב לשותף הכללי באמצעות הגשת בקשת התנגדות לפדיון באמצעות מימוש נכסים, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה, עד למועד האחרון לביטול, כי הוא מתנגד לתשלום פדיון בנכסים ביחס לבקשות הפדיון שהגיש. - 3 - במקרים כאמור יפעל השותף הכללי כמיטב יכולתו על מנת שהמחזיק כאמור אשר הגיש בקשת התנגדות כאמור לעיל, יקבל את סכום הפדיון בהתאם לבקשתו במזומן, בניכוי כל הפסד אשר יגרם לשותפות או למחזיקי יחידות ההשתתפות בשל ביצוע הפדיון במזומן כאמור. להערכת השותפות מימוש נכסים לצורך פדיון במזומן בלבד, עשוי להוביל להפסדים משמעותיים לדורשים פדיון במזומן בלבד. יובהר כי אין וודאות לגבי מועד מימוש הנכסים או מחירם כאמור לעיל. בנוסף יודגש כי אין וודאות שהשותף הכללי יצליח לבצע את המכירה המבוקשת."

אילו נכסים אחרים מבקש פדיון יכול לקבל? את הוילה בהרצליה פיתוח של יו"ר הדירקטוריון?
אני מסיק (אבל לא יודע!) שהם בבעיה דומה של הבנקים בארה"ב, הם קנו אג"חים באחזקה לפדיון בתשואה נמוכה אבל ערך האג"חים האלה ירד בעוד הם משוערכים גבוה יותר בספרים.
מעניין מאוד.
1) אם זה אכן המצב - הם לא מחויבים לדווח/לשקף את זה?
2) אין מגבלות מבחינת היכולת של קרנות מהסוג הזה (P2P) להשקיע כספים שלא ניתנו כהלוואה בכל אפיק שרק ירצו?
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
19,693
דירוג
27,955
דווקא העדכון האחרון ממרץ מדבר על פדיון באמצעות נכסים אחרים כמעין default חדש שלהם (החל מפברואר 2023), ומי שמבקש פדיון מלא צריך להביע במפורש התנגדות לפדיון בנכסים ובקשה לפדיון במזומן בלבד, אלא שלא מובן לי באיזה סוג של נכסים מדובר...
אילו נכסים אחרים מבקש פדיון יכול לקבל?

תשאל אותם.
1) אם זה אכן המצב - הם לא מחויבים לדווח/לשקף את זה?
לא חושב, זה נכס לא סחיר.
2) אין מגבלות מבחינת היכולת של קרנות מהסוג הזה (P2P) להשקיע כספים שלא ניתנו כהלוואה בכל אפיק שרק ירצו?
המגבלות שלהם הוא בהתאם לכתוב בתשקיף ואם אין תשקיף אז לפי מה שכתוב בחוזה.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
19,693
דירוג
27,955
אני מהמשקיעים שהגישו בקשה לפדיון לפני שהקרן "ננעלה", כך שזה לא רלוונטי עבורי. סתם תהיתי מה זה אומר פדיון בנכסים אחרים (ולא במזומן). מניח שבקרוב זה יתברר.
גם אנחנו ניצלנו (משכנו בזמן) מקרן אחרת כזו, אומנם לא עצרו (עדיין) משיכות אבל התשואות נהיו עלובות עד הפסד.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
19,693
דירוג
27,955
אני התעוררתי עכשיו - נעול - ולא יכול למשוך.
איזהוא החכם הרואה את הנולד.
נקווה שאולי ההלוואות החדשות יהיו בריבית גבוהה - ואז יהיה איזון כלשהוא...
למיטב ידיעתי רוב ההלוואות הם בריבית משכנתא ככה שאין סיבה שהם יהיו בריבית גבוהה יותר, ההפך, בעקבות עליית הריבית צפויים יותר דיפולטים.
 

yoni111

משתמש רשום
הצטרף ב
14/3/23
הודעות
2
דירוג
0
תודה רבה על כל התשובות!

חיזקתם את מה שחשבתי, והחלטתי ללכת על אופציה 2 (משיכה איטית של החלק שלי).
התשלום הראשון אמור להיות ביוני, אעדכן אם יקרה משהו מעניין.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
nicepo1 הלוואות עמית לעמית בחול - לנדינג קלאב שוק ההון 79
H שאלה האם כדאי למחזר הלוואות שיש לי עקב עליית הריבית? צרכנות פיננסית 3
ט החזרי הלוואות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
ItayG אפליקציית מעקב שווי נכסים/השקעות/הלוואות ונתונים חסכון והוצאות צרכנות פיננסית 12
F נטילת הלוואות לצרכי השקעה - תלוי סביבת אינפלציה שוק ההון 34
A כמה סוגיות בנושא הלוואות \ מחזור הלוואות בתקופת פריים עולה נדל"ן 3
C הלוואות צרכנות פיננסית 4
ל הלוואות חברתיות פוסטים מאיכות נמוכה 2
W מינוף ע''י הלוואות פריים בתקופת אינפלציה וריבית עולה אוף טופיק 1
I החזר מס על הלוואות חברתיות השקעות אלטרנטיביות 2
A התייעצות לגבי מסלול תשלום לקבלן - חלק מההון קיים בנכס אחר שהוא ללא משכון \ הלוואות נדל"ן 8
mudale222 האם פחות שווה להחזיר הלוואות ככל שעובר הזמן? צרכנות פיננסית 10
T הלוואות ללא ריבית - למה לא כולכם עושים את זה כל הזמן? צרכנות פיננסית 44
ישראלית הלוואות בריבית אפסית צרכנות פיננסית 14
ה הלוואות ללא ריבית צרכנות פיננסית 7
י הלוואות מפנסיה/גמל - אפשרות למינוף פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
P הלוואות Margin ב IB - על מה להסתכל כדי להמנע מ margin call ? שוק ההון 5
א ריביות על הלוואות שונות לדיור נדל"ן 1
Wonko הורדת מינוף וסדר סגירת הלוואות צרכנות פיננסית 27
stamEhad הלוואות P2P, כמה גדול הסיכון? השקעות אלטרנטיביות 2
ל הלוואות לא יומיות מהברוקר - יש חיה כזאת? שוק ההון 6
H שאלה לגבי הלוואות בשני חשבונות בבנקים שונים צרכנות פיננסית 8
T למה בנקים לא רוצים לתת הלוואות לדיור? נדל"ן 29
A הלוואות מקרנות פנסיה / השתלמות מנייתיות. צרכנות פיננסית 2
זריקת תבונה מסע יציאה מבור כלכלי - חיסול הלוואות בגובה 90 אש"ח תוך שנה וקצת יומני מסע אישיים 21
א הלוואות מקרן השתלמות\קופות גמל. הקפאה עד להודעה חדשה? צרכנות פיננסית 31
L הלוואות של securities שוק ההון 3
O אחוז החזר הלוואות (מינוף, לא צריכה) מסך ההכנסות שוק ההון 4
I הלוואות זהב BTB שוק ההון 9
מ הלוואות מקרן השתלמות IRA צרכנות פיננסית 4
A מיטב ד״ש - סגירת הלוואות בזמן הקורונה צרכנות פיננסית 6
ב קיזוז הלוואות על חשבון קרן השתלמות צרכנות פיננסית 4
O הלוואות IB שוק ההון 43
O לא %100 מניות, יש הלוואות כדאית? שוק ההון 9
ERE בלי ה E הלוואות לשיפוץ נדל"ן -MPL – Market Place Lending נדל"ן 3
hommie אלטשולר שחם - הלוואות ע"ח קרן השתלמות שוק ההון 61
ImCarryGG הלוואות מבנקים לפי דירוג אשראי צרכנות פיננסית 18
נ כתבה שמסבירה על הלוואות ולא מעודדת לקיחה שלהם מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
Y מיצוי הלוואות-משכנתא מול הלוואה על חשבון פנסיה או הלוואה מהבנק נדל"ן 19
E הלוואות P2P צרכנות פיננסית 1
A הלוואות מגופים מוסדיים - שאלת תם שוק ההון 2
סול הלוואות לחברות שוק ההון 10
B שאלות בנושא הלוואות ליזמי נדל"ן בחו"ל נדל"ן 4
always.smile הלוואות במט״ח צרכנות פיננסית 3
always.smile אחוז החיסכון כשלוקחים הלוואות צרכנות פיננסית 16
א כלי להשוואת הלוואות (משכנתא) נדל"ן 5
G הלוואות בין קרובי משפחה צרכנות פיננסית 13
מ הלוואות בשוק האפור - על נפלאותיה של ריבית דריבית צרכנות פיננסית 164
Aranchik סוגי הלוואות - נכס להשקעה נדל"ן 6
always.smile מעבר בנק עם הלוואות צרכנות פיננסית 15

נושאים דומים

למעלה