• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

בחירת חבר בורסה זר לira

מצב
הנושא נעול.

Daniel G

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/9/19
הודעות
169
דירוג
118
היי,

לאחרונה תהיתי האם ניתן לנהל חשבון ira באמצעות חבר בורסה זר (כמו ib)
בזמנו כשהצטרפתי לira הוצעו לי מספר חברי בורסה בהסדר. תהיתי האם ניתן לבחור בחבר בורסה ללא הסדר עם החברה המנהלת, ואם כן - האם ניתן לבחור בחבר בורסה זר.
אז עשיתי את המחקר שלי בנושא. אני מצטט מספר חלקים מהחוק לניהול קופות גמל בנושא בחירת חבר הבורסה:
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009 - לינק:
רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברה מנהלת
12. (א) רכישה ומכירה של ניירות ערך ייעשו לפי הליך תחרותי שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות בין שמונה משתתפים לפחות הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או לעמיתים של הקופה את התנאים המטיבים עמם ביותר.
(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור ובלבד שהעמלה שתשולם לצד קשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי שאינו צד קשור.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רכישה ומכירה של ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי, ובלבד שהוצגו לפני העמית כל התנאים שלפיהם התקשרה החברה המנהלת עם הזוכים בהליך התחרותי כאמור.
ע״פי סעיף 12 (ג) - ניתן לבחור בכל חבר בורסה.

הלכתי ובדקתי מה המשמעות החוקית מאחורי המונח ״חבר בורסה״.
חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968:
תקנון הבורסה
46. (א) בתקנון הבורסה ייקבעו כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה; בלי לגרוע מהאמור יכול שייקבעו בתקנון, למטרה האמורה –
(1) כללים לענין החברות בבורסה, ובכלל זה –
(א) תנאי כשירות לחברות בבורסה ונוהל לקבלת חברים;
לכן - הלכתי אל תקנון הבורסה:
"לקוח מפוקח" - לקוח של חש"ב, שהינו אחד מהגופים המפורטים להלן, שהיקף הנכסים המנוהלים על ידו הינו בשווי של 10 מיליארד ש"ח לפחות או שהינו בעל הון עצמי של 500 מיליון ש"ח לפחות.
ואלו הגופים:
א. קרן להשקעות משותפות בנאמנות, או מנהל קרן כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, או חברה לניהול קרן כאמור;
ב. קופת גמל או חברה מנהלת, כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה-2005;
ג. מבטח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;
ד. תאגיד בנקאי;
ה. בנק בינלאומי מהשורה הראשונה;
ו. בית השקעות בינלאומי.

תנאי כשירות לחבר רחוק הינם כלהלן:
א. חברה שהתאגדה באחת מהמדינות הבאות: מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב, אנגליה, שוויץ, יפן, קנדה, נורווגיה, הונג קונג, סינגפור ואוסטרליה, והינו חבר בורסה שלוש שנים לפחות, באחת או יותר מהבורסות הבאות:
,ICE ,(שיקאגו) CBOE ,(שיקאגו) CME ,NASDAQ ,NYSE ,EURONEXT ,(לונדון) LSE TSE ,(שוויץ) SIX ,(גרמניה) EUREX ,DEUTSCHE BORSE ,(אוסטרליה) ASX ,(טורונטו) TSX )טוקיו(, SGX )סינגפור(, HKEX )הונג קונג(.
ב. חבר רחוק יהיה בעל הון עצמי שלא יפחת מהגבוה מבין החלופות הבאות: 1( ההון העצמי הנדרש ממנו על ידי הרשות המוסמכת, במדינה בה התאגד; 2( ההון העצמי הנדרש ממנו על ידי כל בורסה בה הוא חבר, במדינה בה התאגד;
3( ההון העצמי הנדרש ממנו על ידי הרשות המוסמכת בכל אחת מהמדינות בהן הוא פועל כחבר
בורסה, ומהן הוא מבקש לפעול בבורסה בתל-אביב;
4( ההון העצמי הנדרש ממנו על ידי כל בורסה בה הוא חבר, בכל אחת מהמדינות שמהן הוא מבקש לפעול בבורסה בתל-אביב;
5( ההון העצמי הנדרש מחש"ב כקבוע בחלופה השנייה בסעיף 5.ב. להלן.
5. הון עצמי של חש"ב
א. חש"ב יהיה, בכל עת, בעל הון עצמי שלא יפחת מהסכומים הקבועים בס"ק ב. להלן, ובעל הון עצמי ראשוני שלא יפחת מהסכומים הקבועים בס"ק ה. להלן.
היה ההון העצמי הנדרש מהחש"ב גבוה מההון העצמי הראשוני הנדרש ממנו, יהיה החש"ב רשאי להשלים את סכום ההון העצמי הנדרש ממנו, באמצעות הון מישני.
ההון העצמי של חש"ב וההון העצמי הראשוני של חש"ב, יבחנו על-פי הדוחות הכספיים של החש"ב עצמו, ולא על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החש"ב.
ב. חש"ב יהיה, בכל עת, בעל הון עצמי שלא יפחת מהגבוה מבין:
1( סכום הסיכון התפעולי, כמשמעותו בס"ק ג. להלן, בצירוף סכום הסיכון הפיננסי, כמשמעותו בס"ק ד. להלן;
2( 11.5 מיליון ש"ח.
על אף האמור לעיל, עד תום שלוש שנים ממועד תחילת פעילותו כחבר, יהיה חש"ב, בכל עת, בעל הון עצמי שלא יפחת מהסכום המתקבל בהתאם לס"ק 1( לעיל או מ-3.8 מיליון ש"ח, הגבוה מביניהם.
ג. סכום הסיכון התפעולי
סכום הסיכון התפעולי של חש"ב יהיה סך כל הסכומים המפורטים להלן:
1( סכום השווה ל-0.03% משווים הכולל של המניות וניירות-הערך ההמירים בתיקי ניירות הערך של לקוחות החש"ב, למעט הנוסטרו, שהוחזקו אצל החש"ב בסוף החודש שקדם לחודש הקלנדרי הקודם;
3. בוטל.
4. בוטל. 4א'. בוטל.
4ב'. חבר רחוק
בית השקעות בינלאומי - ib (?)

האם מכל זה ניתן להסיק שאני יכול לדרוש מקופת הגמל שלי לאפשר לסחור באמצעות ib? (ואולי אף לבצע פניה למפקחת במידת הצורך לקביעה חד משמעית בנושא)

שימו לב: אני לא יועץ ולא מייעץ, ואף אחד מחברי הפורום לא מנסה לייעץ בשום מישור. מדובר בדיון בין חובבי השקעות בלבד.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
ע״פי סעיף 12 (ג) - ניתן לבחור בכל חבר בורסה.
מעניין.
עד עכשיו הייתי בטוח שאפשר לבחור רק מתוך רשימה סגורה של ברוקרים שלחברת הגמל יש הסכם איתם.
בית השקעות בינלאומי - ib (?)
אני חושב שIB לא מוגדרים כחברי בורסה אלא מצאו איזה מעקף אחר לעניין.
האם מכל זה ניתן להסיק שאני יכול לדרוש מקופת הגמל שלי לאפשר לסחור באמצעות ib? (ואולי אף לבצע פניה למפקחת במידת הצורך לקביעה חד משמעית בנושא)
אם זה אפשרי זה בהחלט יכול להיות מאוד מעניין
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
14,988
דירוג
13,542
עד עכשיו הייתי בטוח שאפשר לבחור רק מתוך רשימה סגורה של ברוקרים שלחברת הגמל יש הסכם איתם.
זה עדיין נכון, אין חובה לקופת הגמל להתחבר לכל ברוקר.

האם מכל זה ניתן להסיק שאני יכול לדרוש מקופת הגמל שלי לאפשר לסחור באמצעות ib?
לדרוש, כן. הם לא חייבים להסכים. תעדכן מה הם אמרו.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
זה עדיין נכון, אין חובה לקופת הגמל להתחבר לכל ברוקר.
זה לא מה ש @Daniel G טוען:
ע״פי סעיף 12 (ג) - ניתן לבחור בכל חבר בורסה.
רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברה מנהלת
....
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רכישה ומכירה של ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי, ובלבד שהוצגו לפני העמית כל התנאים שלפיהם התקשרה החברה המנהלת עם הזוכים בהליך התחרותי כאמור.
כלומר על פניו לעמית יש יד חופשית לבחור באיזה ברוקר שהוא רוצה והוא לא מוגבל לרשימה הסגורה שחברת הגמל מציגה לו. (לפחות זה מה שאני מבין מהסעי, הזה
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
14,988
דירוג
13,542
זה לא מה ש @Daniel G טוען:


כלומר על פניו לעמית יש יד חופשית לבחור באיזה ברוקר שהוא רוצה והוא לא מוגבל לרשימה הסגורה שחברת הגמל מציגה לו. (לפחות זה מה שאני מבין מהסעי, הזה
מדובר כאן על תיק מנוהל, כלומר כל חברה מנהלת, לא על הברוקר
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
מדובר כאן על תיק מנוהל, כלומר כל חברה מנהלת, לא על הברוקר
זה לא מה שאני מבין.
אם תסתכל בהגדרות התקנות תראה שחברה מנהלת זה בעצם הברוקר. מנהל תיקים זה משהו אחר.
תראה את סעיף 3(א) (שזה המקום שבו מוגדר מה זה "חברה מנהלת"):
אופן השקעות כספי קופת הגמל בניהול אישי

3. (א) כספי קופת גמל בניהול אישי (בתקנות אלה – "קופת גמל" או "קופה") יושקעו אך ורק לפי הוראתו של העמית בקופת הגמל לחברה המנהלת של קופת הגמל או למבטח המנהל קופה כאמור (להלן – חברה מנהלת) או באמצעות מנהל תיקים שהעמית בקופת הגמל התקשר עמו בהסכם הכולל את כל הפרטים הנדרשים להתקשרות בין לקוח ובין מנהל תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק, בשינויים המחויבים, ואשר העמית הורה לחברה המנהלת להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעותו.
 

Daniel G

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/9/19
הודעות
169
דירוג
118
היי, אני מעדכן לגבי השיחה שלי עם מנהל תיקים במיטב דש:
שאלה: היי **, מה נשמע?
רציתי לשאול האם ניתן לבחור בחבר בורסה זר עבור ira? (ספציפית ברוקר בשם Interactive Brokers)

אני מצטט את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009:
רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברה מנהלת
12. (א) רכישה ומכירה של ניירות ערך ייעשו לפי הליך תחרותי שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות בין שמונה משתתפים לפחות הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או לעמיתים של הקופה את התנאים המטיבים עמם ביותר.
(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור ובלבד שהעמלה שתשולם לצד קשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי שאינו צד קשור.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רכישה ומכירה של ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי, ובלבד שהוצגו לפני העמית כל התנאים שלפיהם התקשרה החברה המנהלת עם הזוכים בהליך התחרותי כאמור.

על פניו - נראה שלפי סעיף 12(ג) ניתן לבחור בכל ברוקר שהוא, לא?
תשובה: אנחנו לא עובדים איתם ב ira
ניתן לבחור מהרשימה שלנו
שאלה: הבנתי.
אבל מה אם כך המשמעות של סעיף 12(ג)?
כי על פניו נראה שכל עמית רשאי לבחור בחבר בורסה ככל העולה על רוחו (״רכישה ומכירה של ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי״)
תשובה: אני לא ערכתי את המסמך לכן אין לי מושג

מה אתם אומרים? שווה לבצע פניה למפקחת בנושא?
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
היי, אני מעדכן לגבי השיחה שלי עם מנהל תיקים במיטב דש:


מה אתם אומרים? שווה לבצע פניה למפקחת בנושא?
אהבתי את התשובה שלו "אני לא כתבתי את החוקים, לכן אין לי מושג מה החוק אומר" ⁦:)

הייתי מתחיל מלהסביר לו שאתה מצטט תקנות שמחייבות את מיטב דש בתור חברת גמל, ואם אין לנציג מושג מה התקנות אומרות אז שיתיעץ עם המחלקה המשפטית אצלהם (או עם מנהל שמכיר קצת את התקנות)
לא חושב שהייתי רץ ישר למפקח.

אגב, מעניין לדעת מה @נדב חושב על התקנות הללו והפרשנות שלנו לתקנות
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
מה יש לך להפסיד?
אני לא אוהב לעשות אסקלציה כזאת לפני שאני ממצה את האפשרויות האחרות.
אם על כל דבר תפנה ישר למפקח הוא יאבד מהכוח שלו בתור אסקלציה. תתחיל מהנציג, תעבור למנהל, אח"כ לפניות הציבור של החברה (תתפלא כמה כוח יש להם וכמה מהר הם מגיבים) ורק אם כל הדברים האלה לא עבדו תפנה למפקח.
 

OJD

משתמש ותיק
הצטרף ב
22/5/19
הודעות
426
דירוג
126
מה אתם אומרים? שווה לבצע פניה למפקחת בנושא?

כן בהחלט, אם תצליח תוכל לחסוך לעצמך ולכל מי שב-IRA סכומים מאוד משמעותיים.
סחתיין על הרעיון, היוזמה וההשקעה.

אני לא אוהב לעשות אסקלציה כזאת לפני שאני ממצה את האפשרויות האחרות.
אם על כל דבר תפנה ישר למפקח הוא יאבד מהכוח שלו בתור אסקלציה. תתחיל מהנציג, תעבור למנהל, אח"כ לפניות הציבור של החברה (תתפלא כמה כוח יש להם וכמה מהר הם מגיבים) ורק אם כל הדברים האלה לא עבדו תפנה למפקח.

אני חולק עלייך.

לא משתמשים מספיק במפקח, שימוש גובר בו רק יגביר את כוחו.

אני חושב שהסיכוי שהחברות פתאום יסכימו לעשות כזה דבר כי לקוח פנה אליהם היא אפסית. זה לא טריוויאלי עבורם בכלל. יש מערכות, יש הוצאות, יש הסכמים עם הבנקים.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
אני חולק עלייך.

לא משתמשים מספיק במפקח, שימוש גובר בו רק יגביר את כוחו.
אם יש לך תותח כבד ואתה כל פעם משתמש בו במקום באקדח פשוט, אתה מהר מאוד מאבד את האפקטיביות של התותח.
אני חושב שהסיכוי שהחברות פתאום יסכימו לעשות כזה דבר כי לקוח פנה אליהם היא אפסית. זה לא טריוויאלי עבורם בכלל. יש מערכות, יש הוצאות, יש הסכמים עם הבנקים.
שמע, אני הצלחתי לגרום לחברות לעשות הרבה דברים (במיוחד אם הן מחויבות לזה לפי החוק/תקנות) גם בלי לפנות למפקח.
יש לחברות האלה מספיק מנגנונים פנימיים שיכולים להזיז דברים (מנהלים, מחלקת פניות הציבור וכו). מהנסיון שלי המנגנונים האלה מאוד יעילים, ולא צריך על כל דבר קטן לפנות ישר למפקח.
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,468
דירוג
2,439
זה יהיה נחמד.
 

OJD

משתמש ותיק
הצטרף ב
22/5/19
הודעות
426
דירוג
126
כמה פעמים הציבור כבר השתמש במפקח בשנים האחרונות? ואני לא חושב שזה דבר קטן.

אבל היידה, העיקר לנסות להתקדם, אפשר גם במקביל.

דניאל, נשמח לעדכונים, ואולי שווה בשלב מסויים אפילו לשקול להתארגן בקבוצה, לפנות לעו"ד ולקבל חוות דעת.
 

Daniel G

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/9/19
הודעות
169
דירוג
118
הייתי מתחיל מלהסביר לו שאתה מצטט תקנות שמחייבות את מיטב דש בתור חברת גמל, ואם אין לנציג מושג מה התקנות אומרות אז שיתיעץ עם המחלקה המשפטית אצלהם (או עם מנהל שמכיר קצת את התקנות)
בהמשך השיחה אכן ביקשתי שיתייעץ עם המחלקה המשפטית / יפנה אותי לאדם המתאים:
שאלה: קצת מוזר שמיטב לא מאפשרת את זה..
כי מה שציטטתי למעלה אלו התקנות בחוק (שמן הסתם מחייבות את מיטב דש), יש סיכוי שתוכל לשאול/לכוון אותי למישהו שיכול לתת על כך מענה?
תשובה: יש חברה אחרת שמאפשרת?
שאלה: את האמת שלא בדקתי
אבל יהיה נחמד אם אפשר לשאול את המחלקה המשפטית של החברה, או מישהו שמתמחה בעניין התקנה הזו
תשובה: אנסה

דניאל, נשמח לעדכונים, ואולי שווה בשלב מסויים אפילו יהיה כדאי לשקול להתארגן בקבוצה לפנות לעו"ד ולקבל חוות דעת רשמית.
אני נוטה להסכים עם @roneng. כדאי לעשות אסקלציה ולא לפנות ישר לתותחים הגדולים.
אני אמשיך לעדכן כאן על התפתחויות בנושא.
אשמח אם תוכלו לפנות לחברות אחרות על מנת להבין האם יש תקדים כלשהו (לדוגמא בהלמן / קל גמל וכו׳). זה יאיץ את העניין משמעותית.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
דניאל, נשמח לעדכונים, ואולי שווה בשלב מסויים אפילו לשקול להתארגן בקבוצה, לפנות לעו"ד ולקבל חוות דעת.
בוא רגע לפני שאנחנו רצים קדימה כלכך מהר נחכה לשמוע מה דעתו של @נדב בנושא (שמבין בנושא הרבה יותר ממני, ולדעתי גם הרבה יותר מכל שאר חברי הפורום).
 

Daniel G

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/9/19
הודעות
169
דירוג
118
@roneng @OJD - קיבלתי תשובה של הבחור ממיטב לאחר שבירר עם עמיתיו הבכירים יותר:
תשובה: להלן התשובה,
אנחנו עורכים תהליך התמחרות לפי חוק ובוחרים את הברוקרים לפי תוצאות ההליך.
אין אפשרות לבחור בברוקר אחר מכיוון שהברוקר שיבחר העמית לא עומד בתנאים שלפיהם התקשרה החברה בהליך תחרותי.
שאלה: היי ***, תודה רבה על הבירור והתשובה המהירה!
תוכל לבקש ממנו ספציפית להתייחס לסעיף 12(ג) בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (קופות גמל בניהול אישי), תש"ע-2009?
מובן לי שהמצב כרגע הוא בחירה מתוך רשימה סגורה שמיטב דש מספקת, אך לא ברור כיצד המצב מקיים את הסעיף הזה בחוק..
ולילה טוב
תשובה: כנראה שניתן לעמוד בזה
אך לא ניתן לבחור ברוקר חיצוני

בקיצור תשובות מתחמקות, מביכות ומתסכלות שחוזרות על עצמן כמו תקליט שבור.
אני אשמח אם @נדב יחווה את דעתו על התקנה
 
  • אהבתי
Reactions: OJD

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
14,988
דירוג
13,542
בקיצור תשובות מתחמקות, מביכות ומתסכלות שחוזרות על עצמן כמו תקליט שבור.
זה נראה לי מעין מצב שבו אפשר אולי להכריח אותם לעשות משהו שהם לא רוצים, ובתמורה הם יעלו דמי ניהול.

אולי עדיף להציג להם את זה בשיטה של גזר, לא של מקל.
כלומר, תראו כמה אנשים אנחנו ארגנו שרוצים את זה, יש להם X כסף. הם מוכנים לעבור למיטב בתנאי של שימוש בIB (בהנחה ובאמת התקנה מאפשרת את זה).
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
זה נראה לי מעין מצב שבו אפשר אולי להכריח אותם לעשות משהו שהם לא רוצים, ובתמורה הם יעלו דמי ניהול.
אסור להם להעלות דמי ניהול ככה סתם. הם מחוייבים להם ל5 שנים מרגע ההצעה או משהו כזה, לא?

כלומר, תראו כמה אנשים אנחנו ארגנו שרוצים את זה, יש להם X כסף. הם מוכנים לעבור למיטב בתנאי של שימוש בIB (בהנחה ובאמת התקנה מאפשרת את זה).
ממה שהבנתי (ואתה אולי מכיר את זה טוב ממני) בקבוצת הרכישה האחרונה שהתארגנה פה לIRA, חברת הגמל הזוכה לא ממש נתנה אפשרות לבחור את הברוקר. הם אפילו לא נתנו רשימה לבחור ממנה אלא פשוט הציעו ברוקר אחד וזהו.
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,091
דירוג
1,707
רק לי מוזר שהם מיוזמתם לא פונים ל IB? הרי ברור שהם יכולים לחסוך פה בעמלות מעבודה עם הברוקר הזול בעולם.. ועובדה שבתי השקעות ובנקים בארץ עשו את זה אז יש פה היתכנות כלכלית
 
מצב
הנושא נעול.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Z האם בחירת שקל כמטבע בסיס בIBKR יוצר בעיות בדוחו"ת למס אחר כך? פוסטים מאיכות נמוכה 0
A קופת גמל להשקעה בחירת מסלול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
1 בחירת מודל פרישה: מודל הU לעומת הקצאה קבועה של X% שוק ההון 92
R מה עושים עם הכסף? או: בחירת קרן השתלמות, קרן נאמנות ובית השקעות שוק ההון 3
D בחירת דירה מקבלן - נעזרים באנשי מקצוע? נדל"ן 3
A התייעצות לגבי בחירת ברוקר ותמהיל תיק שוק ההון 15
Beinish פתחתי תיק השקעות סוף סוף אבל כעת אני לא בטוח לגבי בחירת הניירות שוק ההון 0
ל בחירת חברות במדד אוף טופיק 4
A בחירת בית השקעות שוק ההון 1
ד בחירת בית השקעות: אינטרקטיב ישראל VS אינטרקטיב עולמי VS בית השקעות ישראלי (בדוגמא:מיטב דש) ברוקרים ופלטפורמות מסחר 24
א בחירת אג"ח - שאלת מתחיל שוק ההון 22
M בחירת סוג ההשקעה בפלח הסולידי, אשמח לעזרה שוק ההון 4
ד בחירת קרנות כשיש גם שקלים וגם דולרים שוק ההון 2
J בחירת מזרן אוף טופיק 4
ט בחירת קרן פנסיה מנייתית צרכנות פיננסית 7
Shaz בחירת דלת חוסמת רעשים אוף טופיק 5
ס בחירת ניירות\ETF \ מדדים להשקעה לטווח ארוך שוק ההון 1
א בחירת etf שוק ההון 1
A בחירת קופת גמל להשקעה שוק ההון 5
E בחירת הברוקר המתאים עבורי שוק ההון 12
מ בחירת מסלול משכנתא צרכנות פיננסית 10
פ התייעצות לפני בחירת דירה במחיר למשתכן נדל"ן 22
פ התייעצות לפני בחירת דירה במחיר למשתכן נדל"ן 1
מ בחירת ברוקר לקופת גמל וקרן השתלמות IRA שוק ההון 6
ר בחירת קרן פנסיה צרכנות פיננסית 8
N בחירת קרן פנסיה/קופ"ג/קרן השתלמות ודמי ניהול צרכנות פיננסית 5
D התייעצות בנושא בחירת קרן פנסיה לצעיר צרכנות פיננסית 0
E בחירת קרן סל של אג"ח שוק ההון 8
וולפסון בחירת קרן מחקה על הS&P 500 שוק ההון 7
S בחירת ברוקר צרכנות פיננסית 15
D בחירת ברוקר עבור פתיחת תיק השקעות - אזרח אמריקאי שוק ההון 49
bsod בחירת קרן סל SPY, IVV, VOO שוק ההון 5
S בחירת בית השקעות שוק ההון 1
סתןלי ת'כסף בחירת בית השקעות לניהול חשבון מסחר ב UK שוק ההון 0
D בחירת קרן השתלמות וקופת גמל בעקבות כניסה לקבע שוק ההון 8
R מס יסף - בחירת מכשיר מנייתי פסיבי אידיאלי שוק ההון 0
N בחירת קרן פנסיה אוף טופיק 2
Z בחירת מסלול קיצבה בביטוח מנהלים ישן פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 12
א בחירת בית השקעות שוק ההון 6
M בחירת קרן פנסיה ועבודה דרך סוכן צרכנות פיננסית 20
U משכנתא בחירת האסטרטגיה "הנכונה" נדל"ן 7
א בחירת מקצוע התפתחות אישית 33
Liron2035 בחירת אג"ח למחזיקי VT שוק ההון 150
T שאלות לגבי בחירת קרן נאמנות שוק ההון 0
always.smile איך להשקיע (כמעט) מבלי לנקוף אצבע - בחירת חיסכון פנסיוני לטווח ארוך דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 8
$ בחירת קרנות מחקות/ETF לאג"ח ממשלתי שוק ההון 22
Liron2035 בחירת ETF לשווקים מתפתחים (IB - חשבון ממוסה) שוק ההון 11
O בחירת גיל פרישה עתידי בהצטרפות לקרן פנסיה צרכנות פיננסית 7
B בחירת ניירות ערך שוק ההון 0
Shaz בחירת קרן פנסיה במקום אחר מאיפה שנמצא תיק ההשקעות שלי? צרכנות פיננסית 1

נושאים דומים

למעלה